مشخصات ستاد منطقه

زنجان - بلوار آزادی - روبروی شهرداری - خیابان نفت -

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

کد پستی : 16839-45167

صندوق پستی : 368-45195

تلفن : 5-4-33338562

 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195