کار کنان

 نام و نام خانوادگی

 سمت

حمدالله حبیبی

 مدیر منطقه

سیدشمس الدین حسینی

 معاون منطقه

 مهدی علی حسینی

 مسئول دفتر مدیریت

 علی مقدم
 رئیس فنی و عملیات
---------------------

رئیس ناحیه سیار 

نام و نام خانوادگی
 سمت
 مسعود شینی  رئیس بازرگانی منطقه
 بهنام کریمی
 کارشناس مجاری عرضه
 سمیرا برزگرزاده  کارشناس برآورد نیاز و برنامه ریزی عرضه
 حسین ابراهیم خانی  کارشناس توسعه مجاری عرضه
 محمد اجاق فقیهی  کارمند بازرگانی (انباردار بازرگانی)
نام و نام خانوادگی
 سمت
 اله یار دشتیان  رئیس ناحیه مرکزی
 اصغر فیاضی  رئیس فروش و مجاری عرضه
 مجتبی شامی  کارمند فروش
 اکبر قاسمی  کارمند فروش
مهدی آراسته
 کارمند فروش
 سید جلال حسینی  حسابدار ناحیه
 زهره قربانی  دبیرخانه  ناحیه
 بهنام ذاکری
 مسئول رمز گشایی کارت سوخت
 نام و نام خانوادگی  سمت
 احمدمجتهدی
 رئیس امور اداری
مهدی تقیلو
 مسئول خدمات اجتماعی رفاهی و ورزشی
 زهره گیلک   متصدی امور کارکنان
 شهلا ملکیان
 کارشناس برنامه ریزی و آموزش 
رباب غفارزاده
 کارشناس میز خدمت و مخابرات 
عبداله تقیلو
 کارمند دفتری
 صغری حسنلو  بایگان
مهناز رادمهر   ماشین نویس
 سیده سعیده احمدی  کارمند دفتری
 نام و نام خانوادگی  سمت
 مصطفی برجی
 مسئول روابط عمومی
 لیلا باقری  کارشناس روابط عمومی
 سلمان سلیمانی   کارشناس تکریم ارباب رجوع
نام و نام خانوادگی
 سمت
میراسدالله ستاری اسکویی
 رئیس ناحیه ابهر
 مهدی احمدی
 کارمند فروش
 مهدی احمدی
 مکانیزه
 محمد بحری  کارمند فروش
نام و نام خانوادگی
 سمت
ابوالفضل عابدینی
 رئیس ناحیه قیدار
 بیت الله ذوالقدر  متصدی عملیات
 رضا خدادادی  تلمبه چی یک (جایگاه)
 سعید بیگدلی  کارمند فروش
 سید محسن موسوی نژاد  کارمند فروش
 نام و نام خانوادگی   سمت
 محمد طارمی  رئیس سامانه هوشمند سوخت
لیلازلفخانی
 کارشناس سامانه هوشمند سوخت
 محمد مهدی تاج نسایی
 کارشناس سامانه هوشمند سوخت
  نام و نام خانوادگی   سمت
 مهدی مظفر قراملکی  کارشناس هماهنگی نظارت و کنترل
 سید حسین غدیری   کارشناس بازرسی
 نام و نام خانوادگی    سمت
 محمدهادی کردلو  کارشناس امورحقوقی و پیمانها
  نام و نام خانوادگی     سمت
 ناصر آقایاری رئیس امور مالی
 جلیل رسولی  متصدی حسابداری مالی
 حسن اشرفی
 کارشناسامور مالی
 مجید ابوطالبی  حسابداری حمل و نقل 
 رویا منصوری  کارشناس بودجه و کنترل هزینه ها
 مینا خلجی  متصدی سند رسی
 سیما احمدلو
  مسئول خزانه
 نام و نام خانوادگی     سمت
 سحر سلمانیون  رئیس برنامه ریزی
مژگان رامین
 کارشناس برنامه ریزی و بهینه سازی
 عباس یاری
 کارشناس ارشد اطلاعات مدیریت و خدمات
 حسین محسنی  کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
 مجید احمدی  کارشناس مکانیزه
 سید مهدی حسینی

 کارشناس مکانیزه

 

 سعید بدرخانی
 کارشناس بررسیهای اقتصادی و برنامه ریزی
  نام و نام خانوادگی    سمت
سیداسماعیل حسینی
 رئیس حراست
 هوشنگ مالکی   متصدی حفاظت فیزیکی
 کمال احمدی  افسر ۲ حراست
 مالک ذاکری  افسر۳ حراست
 امیرعلی کردلو  افسر ۳حراست
 عبداله حاجیانی پرچیانی   افسر ۲ حراست
 فرهاد شاهمرادی  افسر۳ حراست
 حسن احمدلو  افسر۳ حراست
 محمدرضاصادقی  سرنگهبان یک 
حسین  ابراهیم خانی   افسر۲ حراست
 ابراهیم واعظی  افسر۲ حراست
 مرتضی حسنی  نگهبان حراستی
 سعید اسدی  نگهبان حراستی
 مرتضی آقائی  نگهبان حراستی
 سعید محمدی  نگهبان حراستی
 اکبر عابدینی  نگهبان حراستی
 علیرضا یادگاری  نگهبان حراستی
 محمدصالح احمدلو  نگهبان حراستی
  نام و نام خانوادگی     سمت
ناصر بخشی زارع  رئیس مرکز سوختگیری
مهدی تیموری
 مسئول تحویل سوخت 
 سعید ابراهیمی  راننده 
   نام و نام خانوادگی  سمت
 سالار یزدانی   مسئول بهداشت کار صنعتی و محیط زیست
 سیدمجتبی عسگری نژاد  مسئول ایمنی و آتش نشانی
 مهدی ندرلو  آتش نشان ۲ 
 سعید میرلو  افسر ایمنی و آتش نشانی
رسول کردلو
 کارمند دفتری
 حمید ناصحی   مامور آتش نشان
 محسن قربانی   مامور آتش نشان
 جبار کریمی  مامور آتش نشان
 محمد اجاقلو   مامور آتش نشان
 سید محسن حسینی  مامور آتش نشان
 محسن شهریار   مامور آتش نشان
 سعید سلیمی  مامور آتش نشان
   نام و نام خانوادگی   سمت
علیرضاحاجی علی عسگری
 رئیس خدمات فنی مهندسی
جوادصادقی
 مهندس ناظر نگهداری و تعمیرات برق 
 حبیب اله خزاعی  بازرس فنی
 مرتضی بیات   مهندس ناظر نگهداری و تعمیرات مکانیک 
 سعید مشکینی  اندازه گیر یک 
 بهزاد خلقتی   مهندس مکانیک 
 مقداد رحیمی داروگر  مهندس عمران
 مهدی شهریار   تعمیرات برق 
 ذبیح اله رستمی  ابزار دقیق
   نام و نام خانوادگی    سمت
 محمد حسینی  رئیس تأمین و توزیع 
 قادر نعمتی   کارشناس حمل و نقل فرآورده های نفتی
 جمشیدپزشکی   مسئول مهندسی فرآورده ها
   مسئول کنترل کیفیت تأسیسات
 نوید طالشی  کارشناس سرویسهای صنعتی و استاندارد
 حسین غلامی نیا  کارشناس سرویسهای صنعتی و استاندارد
 سید حمیدرضا نبوی  کارشناس سرویسهای صنعتی و استاندارد
 اسماعیل مرادی  کارشناس سرویسهای صنعتی و استاندارد
 مهدی جهان آرا  کارشناس سرویسهای صنعتی و استاندارد
 مجید نظری  کارشناس سرویسهای صنعتی و استاندارد
   کارشناس سرویسهای صنعتی و استاندارد
 مجید مشکینی  کارشنس حمل و نقل 
  نام و نام خانوادگی  سمت
احدفائقی  رئیس تأسیسات عملیات
 منصور حیدری   کارمند ارشد کنترل عملیات خروجی کالا
 فریبرز محرمی  کارمند کنترل عملیات خروجی کالا
   متصدی پیگیری ارسالیها
محمدرضا پرچیانی
 رئیس نوبت کاری
 اصغر حسن بیگلو  رئیس نوبت کاری
ناصر قربانی
کشیک منطقه
 محمد حسن ابراهیم نژاد فرد  تخلیه و بارگیری
 احسان  رستمی  تخلیه و بارگیری
 مجید ورقایی تخلیه و بارگیری 
 سعید قاسمی  تخلیه و بارگیری
 فرید قربانیان  تخلیه و بارگیری
 علی ملکی  تخلیه و بارگیری
 مصطفی اسدی  تخلیه و بارگیری
 عباس خان محمدی  تخلیه و بارگیری
 سعید آذرکمان  تخلیه و بارگیری
 فرزاد صادقی  تخلیه و بارگیری
 مصطفی صالحی  تخلیه و بارگیری
 محمد حکمتیار  تخلیه و بارگیری
 فرهاد علیجانیان  تخلیه و بارگیری
 رضا پهلوانی  تخلیه و بارگیری
 حسن محمدی  تخلیه و بارگیری
 مهدی مهدیلو  تخلیه و بارگیری
 امین قشلاقی  تخلیه و بارگیری
 داوود همتی  تخلیه و بارگیری
 علیرضا ترکیان  تخلیه و بارگیری
 مجید بیات   صدور و دریافت
 حسین علیجانی صدور و دریافت
 مهرداد قدیمی  توزیع بار 
   نام و نام خانوادگی  سمت
 بابک اباذرنژاد
 رئیس امور جایگاه های CNG
 علیرضا مهاجری
  امور جایگاه های CNG
   نام و نام خانوادگی  سمت
 سمیرا کاوندی  نماینده پیمانکار
رباب غفارزاده
  کارشناس میز خدمت
 محمد مهدی سهیلی
 کارشناس میز خدمت الکترونیک

 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195