مدارک لازم جهت دریافت کارت ایمنی برای رانندگی نفتکش های حامل مواد خطر ناک و پرسنل جایگاهها

 الف) فرآیند و مراحل دریافت یا تمدید کارت ایمنی رانندگان نفتکش :

(حداقل سن برای رانندگان نفتکش 26 سال وحداکثر 55 سال میباشد)

1- دریافت فرم "صدور مجوز کارت ایمنی پیمانکاران حمل و نقل" از شرکت پیمانکار حمل و نقل مربوطه با مهر و امضاء مدیرعامل شرکت پیمانکاری حمل و نقل و دریافت امضاء از مدیر منطقه و رئیس تأمین و توزیع یا مسئول حمل و نقل منطقه

2- دریافت فرم "گواهینامه تأیید صلاحیت فنی وسیله نقلیه (نفتکش) حامل مواد خطرناک"   یا   فرم " د " از مدیر فنی شرکت پیمانکاری حمل و نقل با امضاء و مهر وی و  مدیر عامل شرکت پیمانکاری

3- گذراندن دوره آموزشی HSE در واحد HSE شرکت ملی پخش زنجان حداکثر دوساعت (روز سه شنبه هرهفته ساعت 10 در واحد HSE شرکت)

4- به همراه داشتن برگه بازدید از نفتکش (جهت دریافت برگه مذکور راننده باید به پرسنل HSE شرکت مراجعه نموده و پس از بازدید پرسنل HSE از نفتکش ایشان، برگه مذکور تکمیل و به امضاء بازدید کننده و راننده نفتکش رسیده و تحویل راننده می گردد و راننده جهت دریافت کارت ایمنی باید برگه را به همراه داشته باشد)

5- به همراه داشتن مدارک ذیل :
5-1- کپی و اصل گواهینامه پایه یک یکبرگ A5  (برای رانندگانی که ابتدا به ساکن جهت دریافت کارت ایمنی مراجعه می نمایند و رانندگانی که جهت تمدید کارت مراجعه مینمایند و گواهینامه آنها تعویض شده باشد).
5-2- کپی و اصل کارت سلامت یکبرگ A4  (برای رانندگانی که ابتدا به ساکن جهت دریافت کارت ایمنی مراجعه می نمایند و رانندگانی که جهت تمدید کارت مراجعه مینمایند و کارت سلامت جدید دریافت نموده اند).
5-3- کپی و اصل گواهینامه آموزشی حمل مواد خطرناک یکیرگ A5  یا A4  (برای رانندگانی که ابتدا به ساکن جهت دریافت کارت ایمنی مراجعه می نمایند).
5-4- عکس 3*4 دوقطعه (برای رانندگانی که ابتدا به ساکن جهت دریافت کارت ایمنی مراجعه می نمایند و رانندگانی که قصد تعویض کارت ایمنی را دارند)

ب) فرآیند و مراحل دریافت کارت HSE جهت پرسنل جایگاهها :

1- نامه از مسئول محترم جایگاه مبنی بر معرفی پرسنل مراجعه کننده به شرکت جهت گذراندن دوره آموزشی (ضمناً لازم است مسئول جایگاه بابت زمان و مکان دوره مذکور تلفنی با واحد HSE منطقه هماهنگ نماید).

2- به همراه داشتن مدارک ذیل :
2-1- کپی از صفحه اول شناسنامه یکبرگ A5

2-2- عکس 3*4 دو قطعه (عکس جدید)

 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195