مراحل ثبت مصرف کنندگان عمده جدید در سیستم

مراحل ثبت مصرف کنندگان عمده جدید در سیستم

1-مصرف کننده باید عمده باشد.(میزان مصرف فراورده مشتری باید 6000(شش هزار)لیتر و بیشتر تا به عنوان مصرف کننده به سیستم معرفی شود)

2-مراجعه به ناحیه مربوطه و تکمیل فرم شناسایی و تعیین سهمیه مصرف کنددگان عمده توسط رئیس ناحیه وسرویس های صنعتی

3-ارئه کپی و بهره برداری

الف)اگربه نام شخص باشد ارئه کپی کارت ملی و شناسایی الزامی است.

ب)اگر به نام شرکت باشد:کپی روزنامه رسمی یا برگه آخرین تغییرات که فردمجاز به امضای اسناد تعهد آور در ان مشخص شده باشد.

4-مراجعه به واحد بازرگانی جهت امضا فرم الف و اختصاص کد به مشتری.

5-ساختن مهر:فرم مربوط به مهر سازی راتکمیل نموده و جهت ساخت مهر به مهرسازی مراجعه نماید.

6-انعقاد قرار داد حمل با یکی از پیمانکاران حمل (عباسیون-غلامیان-بهبودی پیمانکاران نفت کشها-ره گسترش ترابر)

7-تایید قرار داد حملتوسط واحد برنامه ریزی منطقه.

8-تکمیل فرم ثبت مشخصات مصرف کنندگان جهت ثبت نام مشتری در سیستم فروش و دریافت کد 9رقمی از سیستم.

9-در آخرین مرحله قرارداد بازرگانی(فروش)منعقد میشود.

10-تغذیه اطلاعات قرار داد حمل -قرار داد فروش-و سهمیه بندی که توسط واحد سرویس های صنعتی به صورت ماهیانه تعیین شده باشد.

11-ثبت نام اینترنتی و دریافت تاییداز سازمان معرفی کننده و نهایتا تایید سرویس های صنعتی منطقه و تغذیه سوخت تخصیص یافته در سیستم فروش.

12-مراجعه مصرف کننده به فروش ناحیه مربوطه جهت انجام خرید و دریافت حواله.

13-ارسال حواله های صادر شده به واحد مکانیزه انبار جهت ارسال فراورده به آدرس مشتریان.

 

  

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195