نحوه ثبت نام و تقاضای فراورده

ثبت نام و تقاضای فرآورده

 1-مصرف کننده محترم توجه داشته باشید هرگونه جابه جایی سهمیه ممنوع بوده و میبایست سهمیه را در محل مشخص شده مصرف نمایید.

2-توجه داشته باشید مصرف شما با ضریب تولید همخوانی داشته باشد.سوخت ذخیره خود را به شرکت ملی پخش اعلام نمایید.

3-در صورت تخلف از سوی مصرف کنندگان برابر قانون و مفاد دستورالعمل صادره برخورد خواهد شد.

4-متقاضی باید تمام اطلاعات و مدارک خواسته شده را با دقت تکمیل و یا ارسال نماید.در صورت ارائه هرگونه اطلاعات غلط و یا مدارک مجعول سهمیه ای تعلق نخواهد گرفت.چنانچه به نوعی سوخت تحویل گردد فرد خاطی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

5-توجه داشته باشید در صورت نیاز به حضور شما در یکی از دستگاه های متولی میبایست تا زمان اعلام شده حتما حاضر شوید.

6-متقاضی محترم توجه داشته باشیددر صورت کاهش تولیدات یا پایان فعالیت و یا کاهش ادوات یا ماشین الات میبایست سریعا ناحیه شرکت ملی پخش منطقه را مطلع نمایید.

ثبت


 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195