میزخدمت

نظر به اینکه ممکن است متقاضیان احداث جایگاه های عرضه ی سوخت مایع و CNG در سراسر کشور در فرآیند تقاضای خود تا حصول نتیجه نهایی با سوالات و ابهاماتی مواجه شوند، لذا این عزیزان می توانند از طریق میز خدمت و یا فرم مربوطه در صفحه ای تحت عنوان " ارتباط مستقیم با مدیرعامل " مراجعه، مسائل و مشکلات خود را پیگیری نمایند.

خدمات پلیس +10