سوالات نظرسنجی


سوالات نظرسنجی جایگاه داران


سوالات نظر سنجی مصرف کنندگان CNG

ارزیابی شما از خدمات،نحوه پاسخگویی و رفتار کارکنان هریک از بخش های مقابل چگونه است؟
-رضایتمندی شما از اطلاع رسانی شرکت در خصوص خدمات مقابل چگونه است؟
سوالات متداول
مشخصات ارباب رجوع


فرم نظرسنجی ارباب رجوع

ارزیابی کلی
مشخصات ارباب رجوع


فرم انتقادات و پیشنهادات

نظرات


ارتباط مستقیم با مدیر

ارتباط مستقیم با مدیر
فیلد نام و نام خانوادگی ضروریست
*
فیلد موضوع ضروریست
فیلد متن پیام ضروریست